{{ strInternetStatus }} ( Áp dụng)
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Web Web {{ tl.tlAdd }}

{{ tl.tlWebOrIP }}
{{ tl.tlStatus }}
{{ tl.tlWebOrIP}} {{ tl.tlStatus }}
{{ item.domainOrIP }} {{ item.isBlockName }}
    + - Nhóm website phổ biến
    + - Một số website thường cấm (cho phép)
             Hủy nhập liệu
{{ tl.tlWebOrIP}} {{ tl.tlStatus }}
{{ item.domainOrIP }} {{ item.isBlockName }} {{ item.isBlockName }}
...
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}