{{ strInternetStatus }} ({{ tl.tlApply }})
{{ tl.tlDetail }}
{{ tl.tlGroups }} {{ groupName }}
{{ tl.tlInformation }} {{ name }}
{{ tl.tlGroups }} {{ mac.groupName }}
{{ tl.tlDevice }} {{ mac.name }}
IP {{ mac.ip }}Những ứng dụng được dùng nhiều
Ứng dụng Dung lượng Thời gian
{{ item.name }} {{ item.bytes }} {{ item.time }}
... {{ tl.tlNosenddata }} Dữ liệu không đáng kể
Những thiết bị dùng nhiều  
{{ tl.tlDevices }} Dung lượng Thời gian
{{ item.name }} {{ item.bytes }} {{ item.time }}
... {{ tl.tlNosenddata }}
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}