{{ strInternetStatus }} ({{ tl.tlApply }})
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Lịch hạn chế Internet trong ngày {{ ld }}

Các ngày trong tuần
{{ item.name }}
Từ 0{{ item.sHour }}:0{{ item.sMin }} - Đến 0{{ item.eHour }}:0{{ item.eMin }}
Thêm thời gian

Các ngày cuối tuần
{{ item.name }}
Từ 0{{ item.sHour }}:0{{ item.sMin }} - Đến 0{{ item.eHour }}:0{{ item.eMin }}
Thêm thời gian

Mô tả:
- Hạn chế Internet từng khoảng thời gian của từng thứ trong tuần.
- Áp dụng cho tất cả các thiết bị trong nhóm.
- Ví dụ: Chọn ngày thứ 2,thứ 7 và thời gian là 07h00 - 09h00 thì:
+ Thứ 2 và thứ 7 sẽ cấm Internet từ 07h00 đến 09h00.
- Hướng dẫn: Chọn ngày thứ 2,thứ 7:
+ Mở Các ngày trong tuần chọn thứ 2 sau đó click vào + để tạo thời gian.
+ Mở Các ngày cuối tuần chọn thứ 7 sau đó click vào + để tạo thời gian.
- Nên dùng Các ngày trong từng cho từ thứ 2 đến thứ 6 và Các ngày cuối tuần cho thứ 7, chủ nhật.
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}