{{ strInternetStatusC }} ( {{ tl.tlApply }} )
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ tl.tlDevice }} - {{ strInternetStatus }}

{{ tl.tlWifiname }} {{ item.ssidName }}
{{ tl.tlVersion }} {{ item.osVersion }}
{{ tl.tlDisplayrawdata }}
Hiển thị kết quả
{{ tl.tlLanguage }}
Bản quyền : Do GlobalNSC phát triển và dựa trên một số phần mềm trên Linux
Liên hệ: MekongSafe
{{ tl.tlSendto }}
Email
Email {{ tl.tlType }}
{{ item.sendto }} {{ item.cvMediatype }}   
...
{{ tl.tlTimezone }}
Bảo mật cho wifi
Kênh
{{ tl.tlOldpassword }}
{{ tl.tlNewpassword }} (Trên 7 ký tự)
{{ tl.tlReNewPassword }}
{{ tl.tlLogout }} ...
Mật khẩu đăng nhập
Tên đăng nhập hiện tại
Tên đăng nhập mới (Trên 5 ký tự)
{{ tl.tlLogout }} ...

- Tên đăng nhập mới: Là địa chỉ Email, hoặc số ĐTDĐ, hoặc trên 5 ký tự
- Các ký tự cho phép: Là chữ thường từ a-z, số từ 0-9, - ,_, @
- Bạn không thể đổi tên liên tục trong vòng 5 phút

Tên hiển thị
Email
Số điện thoại
{{ tl.tlLogout }} ...


- Phải nhập tên hiển thị.
- Phải nhập email hoặc số điện thoại để khôi phục mật khẩu.

{{ tl.tlConnectionstatus }} : {{ vjStatusStr }}

{{ tl.tlTimezone }} : {{ vjTimezone }}
{{ tl.tlWifiname}}
{{ tl.tlNewpassword }}
{{ tl.tlReNewPassword }}
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}