{{ strInternetStatus }} ({{ tl.tlApply }})
{{ msgSuc }}
{{ msgErr }}
{{ groupName }} Lịch tổng thời gian sử dụng Internet{{ ld }}

Hạn chế thời gian của nhóm
(Chưa hạn chế)
Hạn chế thời gian của nhóm
(Cho phép dùng {{ strTimeQuota }})
Mô tả:
- Cho phép thời gian ( giờ, phút) dùng tối đa của từng thứ trong tuần.
- Áp dụng cho tất cả các thiết bị trong nhóm.
- Ví dụ: Chọn ngày thứ 2,thứ 7 và thời gian là 3h thì thứ 2 và thứ 7 sẽ chỉ được dùng Internet trong vòng 3 giờ.
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}