{{ strInternetStatus }} ({{ tl.tlApply }})
{{ tl.tlTime_Bytesuseinday }}: {{ total }} - Cho phép sử dụng trong ngày: {{ strTotalC }}
{{ tl.tlDetail }}
{{ tl.tlGroups }} {{ groupName }}
{{ tl.tlInformation }} {{ name }}
{{ tl.tlGroups }} {{ mac.groupName }}
{{ tl.tlDevice }} {{ mac.name }}
IP {{ mac.ip }}
{{ sss }}
{{ tl.tlApplications }}
Applications Bytes
{{ item.name }} {{ item.bytes }}
... {{ tl.tlNosenddata }} Dữ liệu không đáng kể
{{ tl.tlDevices }}   {{ dataDevices.length}}
{{ tl.tlDevices }} {{ tl.tlTotal }}
{{ item.name }} {{ item.bytes }}
... {{ tl.tlNosenddata }}
 {{ vjToday }}
{{ nameCompany }}